HMS-miljømål

HMS-strategi og miljømål

 

Vår strategi

 • De ansatte skal føle trygghet for liv og helse i arbeidsforholdet
 • Høy HMS-standard gir bedre trivsel og lavere sykefravær
 • Vi skal belaste det ytre miljø minst mulig og synliggjøre og systematisere dette gjennom å bli miljøsertifisert
 • Høy HMS-standard gir bedre drift og lønnsomhet
 • HMS-standard skal være en grunnpilar i bedriften.

 

Mål og holdninger for bedriften  

Vi ønsker med dette dokumentet å definere de overordnede mål, midler og holdninger som skal prege Helse- Miljø- og Sikkerhetsarbeidet i Barnas Hus. I Barnas Hus skal ting være i orden slik at våre ansatte har et godt og trygt arbeidsmiljø. Et velfungerende HMS-system er avgjørende. Vi skal tilrettelegge for gode og enkle rutiner for å sikre dette.

Barnas Hus er den ledende faghandelskjeden innenfor salg av barneutstyr og klær til små barn i Norge. Kjeden har over 40% markedsandel og vi ønsker å gå foran i vår bransje med høyt HMS-fokus og å ta en posisjon spesielt når det gjelder det ytre miljø med miljøsertifisering gjennom Miljøfyrtårnet.

Våre kunder er småbarnsforeldre og ofte førstegangsforeldre. Vi føler oss forpliktet til å ta et spesielt ansvar for miljøbelastninger i vår bransje, da vi selger varer og gir råd til foreldre med barn som er starten på framtidige generasjoner. Det haster med å få redusert gjennomsnittstemperaturen på kloden og det gjør man ved å redusere CO2-utslipp og andre farlige utslipp. Dette er framtidens generasjoner spesielt opptatt av og det skal Barnas Hus også være.

Barnas Hus har, med sine 29 butikker spredt rundt i landet og egen nettbutikk som sender pakker rundt hele landet, et «miljøfotavtrykk» som vi ønsker skal være minst mulig. Vi vil derfor ha fokus på å redusere belastninger på det ytre miljø, i tråd med FNs bærekrafts mål nummer 13 (Stoppe Klimaendringene). Vi har hatt fokus på å minimere papir ved å opprette en QR kode for bruksanvisninger på egne merkevarer – blant andre ting.

Dette kan f.eks. være seg transport (hyppighet og valg av transportmidler), reduksjon i bruk av strøm, reduksjon i bruk av emballasje og driftsrekvisita. Minimere bruk av kjemikalier i egen produksjonen av klær i Asia. Vi transporterer varer med fulle containere.

Vi ønsker også å påvirke store leverandører ved innkjøp av driftstilbehør og varer for videresalg, slik at vi kan velge produkter produsert med minst mulig miljøavtrykk på vegne av våre kunder som handler til sine små barn.

 

 1. HMS-standard
 • Vi ønsker derfor at våre ansatte skal oppleve trivsel og føle trygghet for liv og helse i arbeidsforholdet
 • En høy HMS-standard gir sterkere bånd mellom ansatte og bedrift noe som igjen gir økt trivsel og dermed redusert fravær
 • Minst mulig miljøbelastning vil komme nye generasjoner til gode – disse generasjonene leverer vi varer til i de første leveårene deres. De skal derfor føle seg trygge på at vi sikrer dem dette med minst mulig miljøbelastning
 • Vi mener at en høy HMS-standard er nødvendig for å oppnå optimal drift og dermed er en forutsetning for bedriftsøkonomisk lønnsomhet over tid
 • Vi mener at høy HMS-standard i økende omfang vil vektlegges i samfunnet og er derfor en viktig grunnpilar i bedriften
 • Vi har fokus på likestilling og omfang i samsvar med FNs Klimamål nummer 5, Likestilling mellom kjønnene. Vi rapporterer årlig med likestillingsrapport som ligger ved årsberetningen. Dette gjør at vårt fokus på dette følger oss i hverdagen. Her følger vi også opp de ansatte i samsvar med FNs klimamål nummer 3 – God helse og livskvalitet.
 • Alle våre ansatte har tilgang til Barnas Hus skolen – for å kunne utdanne seg i forhold til vår virksomhet – FNs bærekrafts mål nummer 4 – God utdanning

 

 1. Skader og holdninger
 • Organisasjon skal operere innenfor det til enhver tid gjeldende lov- og regelverk på HMS-området
 • Alle skader/ulykker/skadetilløp har en årsak og kan dermed unngås. Hendelige uhell finnes ikke og vi har en null-visjon om ulykker
 • Skadetilløp og farlige forhold er signaler/varsler om en fremtidig ulykke og skal derfor registreres for bruk i skadeforebyggende arbeid. Å ikke registrere slike HMS-avvik er i seg selv et avvik
 • Orden og renhold på alle steder og til enhver tid er første trinn i alt HMS-arbeid
 • Alle både i linjeorganisasjon og vernetjeneste trenger kontinuerlig trening/opplæring I HMS-arbeid
 • Verneombudene har en viktig 1.linje-funksjon i HMS-arbeidet. De skal derfor gis nødvendige rammebetingelser for å kunne utføre sine verv i henhold til Arbeidsmiljølovens bestemmelser og intensjoner
 • Holdninger til HMS-arbeid skal skapes gjennom samhandling og samarbeid

  

 1. HMS og miljø
 • HMS er et linjeansvar og skal følge organisasjonsmønsteret fra adm.dir. til den enkelte medarbeider
 • Den øverste leder for avdelingene ute er ansvarlig for HMS arbeidet i butikk
 • Alle ansatte skal motiveres til kontinuerlig å vurdere de vernemessige sider av sin og andres jobb, følge bestemmelser fastsatt i HMS arbeidet samt bruke nødvendig verne- og sikringsutstyr
 • Vi skal aktivt jobbe for om mulig å unngå belastninger på miljøet gjennom å:
   
 • Tilrettelegge for våre kunder slik at de kan velge produkter som er så miljøvennlig som mulig og at kundene er trygge på at vi i Barnas Hus er det beste miljøvalg i vår bransje
 • Jobbe for å avfall-minimere, og avfall-sortere med flest mulig fraksjoner
 • Unngå tunge og belastede arbeidsoperasjoner
 • Redusere CO2 utslipp gjennom mer effektiv og miljøvennlig transport som mulig og vurdere alternative energiløsninger der det er mulig
 • Vi skal årlig fastsette mål for bedriftens HMS-arbeid

  

 1. Miljømål
Vi skal jobbe aktivt for å beskytte miljøet. Både gjennom arbeidsmiljø, opplæring og internkontroll. Vi ønsker å redusere bruk av energi som strøm og vann, avfall-minimering og avfall-sortering. Vi ønsker å ha en reduksjon av CO2-utslipp gjennom bedre transport. Dette også i samsvar med FNs klimamål nummer 13 – Stoppe klimaendringer.
Vi ønsker å bli oppfattet som en miljøbevisst organisasjon i Barnas Hus.
 • Vi kildesorterer
 • Papir/plast/mat og annet lett nedbrytbart avfall (Hovedkontor på Helsfyr og i hver enkelt butikk)
 • Vi skal etterspørre varer og tjenester som innebærer lavest mulig miljøbelastning
 • Vi skal gjennomføre tiltak for å redusere forbruket av papir
 • Vi skal holde energiforbruket på et fornuftig lavt nivå og gjennomføre energibesparende tiltak når unødvendig forbruk avdekkes
 • Vi skal stimulere til at det tas miljøhensyn ved reiser i forbindelse med jobb
 • Vi skal sikre godt inneklima og arbeidsmiljø for alle medarbeidere
 • Vi skal påvirke transportleverandører til å iverksette miljøtiltak i den daglige transporten for å redusere forbruk og utslipp

Vi ønsker at vårt arbeid med Miljøfyrtårn vil inspirere ansatte, samarbeidspartnere, kunder og leverandører gjennom miljøsynlighet i butikk og på nett gjennom å ha en bevisst holdning til å ta vare på miljøet.